top of page
pbf_facebook_cover.png

Platíme nejrychleji, platíme s NFCtron

Přicházíme s nejrychlejším placením od NFCtron. Žetony jsme vyměnili za čipy. Peněženku nechte doma, pro placení na akci budete potřebovat jen náramek s čipem! Platby hotově ani kartou nebudou v areálu možné, vyjma dobití kreditu na určených místech. 

Kredit si můžete dobít zdarma už před akcí online přímo ke vstupence přes NFCtron. Dobitý čip obdržíte na označeném dobíjecím místě po předložení QR kódu pro dobití.

Pro ještě lepší přehled doporučujeme využití mobilní aplikace NFCtron ****pro Android nebo iOS. Po načtení čipu pomocí NFC technologie zde přehledně uvidíte celou vaši útratu i aktuální zůstatek. Můžete zde také hodnotit provedené nákupy, dostávat notifikace o jednotlivých objednávkách a po akci si zde pohodlně vrátíte zbylé finance na bankovní účet.

Jak si dobít kredit pro placení na akci?

1. Dobiju si kredit online zdarma

Dobijete si kredit zdarma online přímo ke vstupence přes NFCtron a vyhněte se tak případně frontě.

Nezaplatíte nic navíc.

Náramek s čipem obdržíte přímo na akci, po předložení QR kódu pro dobití, který najdete ve svém účtu.

2. Vše vyřeším na místě

Peníze si dobijete hotově nebo kartou na označeném dobíjecím místě.

Aktivační poplatek za první dobití je 30 Kč.

Obdržíte informační papír s odkazem a QR kódem, který si pečlivě uschováte pro kontrolu zůstatku a vrácení zbývajícího kreditu.

Stáhněte si mobilní aplikaci NFCtron pro ještě lepší přehled o vaší útratě!

Stáhněte si do vašeho telefonu mobilní aplikaci NFCtron, načtěte čip a sledujte útratu ještě pohodlněji! Díky aplikaci můžete navíc hodnotit objednávky pomocí hvězdiček s komentářem a dát nám tak feedback pro další ročníky. Po ukončení akce si zde můžete navíc do 14 dnů nejjednodušeji zažádat o vrácení zbývajícího kreditu zpět na váš bankovní účet.

Aplikace je dostupná v App Store i Google Play. Pro plnou funkčnost aplikace je nutná NFC technologie ve vašem telefonu.

Odkaz pro stažení: https://lnk.bio/nfctron

FAQ

Jak zjistím zůstatek kreditu?

Po každé objednávce vám zůstatek ukáže prodejce. Zůstatek zjistíte ale také v mobilní aplikaci NFCtron, jednoduše pomocí načtení čipu nebo v online účtence naskenováním QR kódu z tištěného informačního papíru, který obdržíte při prvním dobití na akci.

Zbyl mi z akce kredit, jak si ho můžu vrátit?

Vrácení zůstatku kreditu je zdarma a bez omezení na účty vedené v CZK i v EUR. Stačí si o něj pár kliky zažádat přes vaši online účtenku z místa akce, přes NFCtron nebo pomoci mobilní aplikace NFCtron. Peníze vracíme na bankovní účet do 14 dnů od konce akce. Peníze v hotovosti v místě akce nevracíme.

Nevíte si rady? Pomůže vám videonávod nebo support tým NFCtron. Můžete nám také napsat  info@nfctron.com.

We pay the fastest, we pay with NFCtron


We come with the fastest payment from NFCtron. We exchanged tokens for chips. Leave your wallet at home, you will only need a wristband with a chip to pay at the event! Payments by cash or card will not be possible in the area, with the exception of top-up at designated locations.


You can top up the credit for free before the event online directly to the ticket via NFCtron. You will receive a recharged chip at a designated recharge point after presenting the QR code for recharge.


For an even better overview, we recommend using the NFCtron **** mobile application for Android or iOS. After loading the chip using NFC technology, you can clearly see your entire spending and current balance here. Here you can also evaluate your purchases, receive notifications about individual orders, and after the event you can comfortably return the remaining funds to your bank account.

 

Sample video of paying for an event. - Visitor Payment | NFCtron

How to top up credit for paying at an event?


1. I top up my credit online for free


- You can top up your free credit online directly to your ticket via NFCtron and thus avoid
possibly a queue.
- You don't pay anything extra.
- You will receive a wristband with a chip directly at the event, after presenting the QR code for recharging, which
can be found in your account.


2. I will solve everything on the spot


- You can top up money in cash or by card at a marked top-up point.
- The activation fee for the first recharge is CZK 30.
- You will receive an information sheet with a link and a QR code, which you will keep carefully for
balance check and refund of remaining credit.

 


Download the NFCtron mobile app for an even better overview of your spending!


Download the NFCtron mobile application to your phone, load the chip and track your spending even more conveniently! Thanks to the application, you can also rate orders using stars with comments and thus give us feedback for future years. After the end of the event, you can also request the easiest way to return the remaining credit back to your bank account within 14 days. The application is available in the App Store and Google Play. NFC is required for full app functionality
technology in your phone.

Download link: https://lnk.bio/nfctron

FAQ


How do I find out my credit balance?


After each order, the seller will show you the balance. You can also check the balance on your mobile phone
the NFCtron application, simply by reading the chip or in the online receipt by scanning the QR
code from the printed information paper that you will receive when you top up for the first time at the event.

I have credit left from the event, how can I get it back?


Returning the credit balance is free and without restrictions to accounts maintained in CZK and EUR. Just o
request it in a few clicks via your online receipt from the venue, via NFCtron or help
NFCtron mobile application. We return the money to the bank account within 14 days from the end of the event. Money
We do not refund in cash at the event location.


Don't know what to do? The video guide or the NFCtron support team will help you. info@nfctron.com

proudly created by www.reklama.digital

bottom of page